fbpx
විකිපීඩියා

යේමනය


යේමන ජනරජය නිරිතදිග ආසියාවේ පිහිටි අරාබි අර්ධද්වීපයේ පිහිටයි. සවුදි අරාබිය උතුරින්ද, බටහිරින් රතු මුහුදද, දකුණින් අරාබි මුහුද හා ඒඩන් (Aden) බොක්කද, නැගෙනහිරින් ඕමානයද දේශ සීමා ලෙස පිහිටයි. යේමන භූමි ප්‍රමාණයට දූපත් 200 ක් පමණ අයත් වේ. එහි විශාලම දූපත වන Socotre (සොකෝට්‍රා) ප්‍රධාන භූමියට කි. මී. 415 ක් දකුණින් සෝමාලියානු මුහුදු තීරයට ආසන්නයේ පිහිටයි. අරාබියාවේ ඇති එකම ජනරජය යේමනයයි.

යේමන ජනරජය

الجُمهورية اليَمَنية
al-Jumhūrīyah al-Yamanīyah
කොඩිය
ලාංඡනය
උද්යෝග පාඨය: الله، الوَطَن، الثَورة، الوَحدة   (අරාබි)
"Allah, al-Watan, ath-Thawrah, al-Wahdah"  ((අක්ෂර පරිවර්තනය))
"දෙවියන්, රට, විප්ලවය, සමගිය"
ජාතික ගීය: "(එක්සත් ජනරජය)" (ගොනුව:Yemen1.ogg)
අගනුවර(සනා)
නිල භාෂා(ව)අරාබි
(ජාති නාම(ය))(යේමනි), (යෙමනයිට්)
රජය(ඒකීය) (පාර්ලිමේන්තු ජනරජය)
• (ජනාධිපති)
(අබ්ඩ් රබ්බු මන්සූර් අල්-හාජ්)
• (අග්‍රාමාත්‍යය)
(මොහාමද් බසින්ඩාවා)
ව්‍යවස්ථාදායකය( නියෝජිත මන්ත්‍රණ සභාව)
සංස්ථාපනය
• ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යය වෙතින් (උතුරු යේමනයෙහි) නිදහස ලැබීම
1 නොවැම්බර් 1918
• එක්සත් රාජධානිය වෙතින් (දකුණු යේමනයෙහි) නිදහස ලැබීම
30 නොවැම්බර් 1967
• (ඒකාබද්ධය)
22 මැයි 1990
• (යේමන විප්ලවය)
27 ජනවාරි 2011
වර්ග ප්‍රමාණය
• සම්පූර්ණ
527,970 km2 (203,850 sq mi) (50වන)
• ජලය (%)
නොසැලකිය යුතු තරම්
ජනගහණය
• 2011 ඇස්තමේන්තුව
25,130,000 ((46st))
• අප්‍රේල් 2011 ජන සංගණනය
25,130,000
• ඝණත්වය
44.7/km2 (115.8/sq mi) ((160වන))
දදේනි (ක්‍රශසා)2011 ඇස්තමේන්තුව
• සම්පූර්ණ
$66.556 බිලියන[1] ((82වන))
• ඒක පුද්ගල
$2,649[1] ((140වන))
දදේනි (නාමික)2010 ඇස්තමේන්තුව
• සම්පූර්ණ
$31.3 මිලියන[1] ((87වන))
• ඒක පුද්ගල
$1,460[1] ((138වන))
මාසද (2011) 0.462[2]
දෝෂය: අනීතික HDI අගය · 154වන
ව්‍යවහාර මුදල(යේමනි රියාල්) ((YER))
වේලා කලාපයUTC+3
(රිය ධාවන මං තීරුව)දකුණ[3]
ඇමතුම් කේතය(967)
(අන්තර්ජාල TLD)(.ye)

සටහන්

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "යේමන්". අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල. සම්ප්‍රවේශය 21 අප්‍රේල් 2010.
  2. "හියුමන් ඩිවලප්මන්ට් රිපෝට් 2011" (PDF). එක්සත් ජාතීන්. සම්ප්‍රවේශය 18 ඔක්තොම්බර් 2011.
  3. "යේමන්". ජාත්‍යන්තර පුවත් සුරැකුම් ආයතනය. සම්ප්‍රවේශය 14 ඔක්තොම්බර් 2009.
|Yemen |-

මනය, මන, ජනරජය, තද, ආස, අර, අර, ධද, පය, ටය, සව, අර, උත, බටහ, රත, දද, දක, අර, ඒඩන, aden, කද, නහ, ඕම, නයද, ටය, මන, රම, ණයට, පත, පමණ, අයත, එහ, ලම, පත, වන, socotre, රධ, යට, දක, රයට, ආසන, නය, ටය, අර, ඇත, එකම, ජනරජය, මන, ජනරජයالج, مهورية, الي, نية, jumhūrīyah, yaman. ය මන ජනරජය න ර තද ග ආස ය ව ප හ ට අර බ අර ධද ව පය ප හ ටය සව ද අර බ ය උත ර න ද බටහ ර න රත ම හ දද දක ණ න අර බ ම හ ද හ ඒඩන Aden බ ක කද න ග නහ ර න ඕම නයද ද ශ ස ම ල ස ප හ ටය ය මන භ ම ප රම ණයට ද පත 200 ක පමණ අයත ව එහ ව ශ ලම ද පත වන Socotre ස ක ට ර ප රධ න භ ම යට ක ම 415 ක දක ණ න ස ම ල ය න ම හ ද ත රයට ආසන නය ප හ ටය අර බ ය ව ඇත එකම ජනරජය ය මනයය ය මන ජනරජයالج مهورية الي م نية al Jumhuriyah al Yamaniyahක ඩ ය ල ඡනයඋද ය ග ප ඨය الله الو ط ن الث ورة الو حدة අර බ Allah al Watan ath Thawrah al Wahdah අක ෂර පර වර තනය ද ව යන රට ව ප ලවය සමග ය ජ ත ක ග ය එක සත ජනරජය ග න ව Yemen1 oggඅගන වරසන න ල භ ෂ ව අර බ ජ ත න ම ය ය මන ය මනය ට රජයඒක ය ප ර ල ම න ත ජනරජය ජන ධ පත අබ ඩ රබ බ මන ස ර අල හ ජ අග ර ම ත යයම හ මද බස න ඩ ව ව යවස ථ ද යකයන ය ජ ත මන ත රණ සභ වස ස ථ පනය ඔට ම න අධ ර ජ යය ව ත න උත ර ය මනය හ න දහස ල බ ම1 න ව ම බර 1918 එක සත ර ජධ න ය ව ත න දක ණ ය මනය හ න දහස ල බ ම30 න ව ම බර 1967 ඒක බද ධය22 ම ය 1990 ය මන ව ප ලවය27 ජනව ර 2011වර ග ප රම ණය සම ප ර ණ527 970 km2 203 850 sq mi 50වන ජලය න ස ලක ය ය ත තරම ජනගහණය 2011 ඇස තම න ත ව25 130 000 46st අප ර ල 2011 ජන ස ගණනය25 130 000 ඝණත වය44 7 km2 115 8 sq mi 160වන දද න ක රශස 2011 ඇස තම න ත ව සම ප ර ණ 66 556 බ ල යන 1 82වන ඒක ප ද ගල 2 649 1 140වන දද න න ම ක 2010 ඇස තම න ත ව සම ප ර ණ 31 3 ම ල යන 1 87වන ඒක ප ද ගල 1 460 1 138වන ම සද 2011 0 462 2 ද ෂය අන ත ක HDI අගය 154වනව යවහ ර ම දලය මන ර ය ල YER ව ල කල පයUTC 3ර ය ධ වන ම ත ර වදක ණ 3 ඇමත ම ක තය967අන තර ජ ල TLD yeසටහන ස ස කරණය 1 0 1 1 1 2 1 3 ය මන අන තර ජ ත ක ම ල ය අරම දල සම ප රව ශය 21 අප ර ල 2010 හ ය මන ඩ වලප මන ට ර ප ට 2011 PDF එක සත ජ ත න සම ප රව ශය 18 ඔක ත ම බර 2011 ය මන ජ ත යන තර ප වත ස ර ක ම ආයතනය සම ප රව ශය 14 ඔක ත ම බර 2009 Yemen https si wikipedia org w index php title ය මනය amp oldid 478854 ව ත න සම ප රව ශනය ක ර ණ,