සහාය
www.wiki-data.si-lk.nina.az
ම ම ල ප ය ය වත ක ල න ක ර ම අවශ යය වත මන ස ද ව ම වල න සහ නවතම ත රත ර වල න ම ම ල ප ය ය වත ක ල න ක ර මට ක ර ණ ක වන න ම ම ල ප ය ව ර ත කරන න වත මන ස ද ව මක ප ළ බඳව ව ය ම හ අන තර ගතය ස ග ර ල ස ව නස කම වලට භ ජනය ව ය හ ක ය එස ම ම ල ප වත ව ර ත ව ශ ව සන ය න ව මට ඉඩ ඇත ම ම ල ප ය මත ස ද ව අවසන ය වත ක ල න ක ර ම ත ළ වඩ ත ම න ව ම ත රත ර අන තර ගත න ව මට ඉඩ ඇත ම ම ල ප ය ව ඩ ද ය ණ ක ර මට හ ස කච ඡ ප ට ව ව ත ග ස ස ද ව ය ය ත ව නස කම ප ළ බඳව අදහස පළක ර මට ඔබට අවස ථ ව ඇත ල ප ය ත ළ අඩ ග වල ග සහ ව ශ ව සන ය ම ල ශ ර න දක වන ප රක ශ ඉවත ක ර මට ඉඩ ඇත බව ස ලක ය ය ත ය 2020 ජනව ර ම ම පණ ව ඩය ඉවත ක ර ම ප ළ බඳ ත රත ර ස ර ස ක ව 2 නම වන ව රසයක හ ත ක ට ග න ඇත වන ක ව ඩ 19 COVID 19 නම ර ග තත වයක 2019 20 ක ර න ව රස ව ය ප ත වස ගතය ඉ ග ර ස 2019 20 coronavirus pandemic නම න හ ඳ න ව න ව ය ප ත ස ගතයක pandemic ල ස ල ව ප ර ප ත ර ම න පවත 2019 ද ස ම බර ම සය ච නය හ බ ය පළ ත ව හ න න වර න ම ම ව ය ප ත ය ආරම භ ව ඇත ල ක ස ඛ ය ස ව ධ නය 2020 01 30 ද න එය ජ ත යන තර අවධ නය ය ම ව ය ය ත මහජන ස ඛ ය ප ළ බඳ හද ස තත ත වයක PHEIC ල ස නම කරන ලද අතර 2020 03 11 ද න එය ව ය ප ත ස ගතයක pandemic ල ස නම කරන ලද 2021 අප ර ල 12 ද න වනව ට රටවල සහ භ ම ප රද ශ ද ස යයකට 200 වඩ ස ථ න වල න ක ව ඩ 19 ර ග න 135 million වඩ ව ර ථ ව ඇත අතර මරණ 2 930 000 පමණ ව ර ථ ව ඇත එස ම ර ග න 77 200 000 වඩ ප රම ණයක ස ව අතට හ ර ඇත ක ව ඩ 19 ව ය ප ත වස ගතයTreating a patient with COVID 19 in critical condition in an ICU in Brazil100 000 ජනගහණයකට එකක තහව ර කල මරණ 2021 ද ස ම බර 15 වන ව ටCases per capitaCumulative percentage of population infected as of 20 න ව ම බර 2022 gt 10 3 10 1 3 0 3 1 0 1 0 3 0 03 0 1 0 0 03 None or no dataර ගයCoronavirus disease 2019 COVID 19 ව රසය ප ඩ වSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS CoV 2 ස ථ නයද නය17 න ව ම බර 2019 2019 11 17 present 4 years and 6 months සහත ක කළ ර ගව න ශ චයන SenuthමරණSenuth reported 8 7 20 8 million estimated ව හ න හ ඖෂධ ව ළ ඳස ලක ඉද ර ප ට ප ල ම ග ස ස ට න ජනත ව ම ම ව රසය ප රධ න වශය න ව ය ප ත වන න මහජනය ග සම ප සම බන දත වල ද සහ කහ න ව ට සහ ක ව ස ම යනව ට ප ටවන බ ඳ ත ම ර ගය න ව රසය ස ම න යය න ව තය මග න බ න වන ම ත ශ වසන ක ර ය වල ය ද respiratory droplets ඇත ව ම හ ක ය වක ඇත ව රසය මග න අපව ත ර ව මත ප ටක ස පර ශ ක ට න වත තම ම හ ණ ඇල ල ම මග න ම ම ර ගය ව ළඳ මට හ ක ය වක ඇත ර ග ලක ෂණ ප න න ම කරන න ක ග න ර ගය බ ව මට ව ඩ හ ක ය වක ඇත ම ත ර ග ලක ෂණ රහ ත ර ග ය ක ග න පව ර ගය බ ව මට හ ක ය ව ඇත ව රස ශර රයට ඇත ල ව ම ස ට ර ග ලක ෂණ ප න න ම ක ර ම දක ව ක ලය ස ම න යය න ද න පහක 5 වනම ත ද න ද ක 2 ස ට දහ හතර 14 දක ව ව නස ව ය හ ක ය ස ම න ය ර ග ලක ෂණ වන ය උණ ක ස ස සහ හ ස ම ග න ම අපහස ව ව ස ක ලත ල ස න ව ම න ය ව සහ ද ක ය හ ක ම ම ර ගය සඳහ එන නතක හ ව ශ ෂ ත ප රත ව රස ප රත ක රයක ස ය ග න න ම ත ම ල ක ප රත ක ර ක රම වන න ර ග ලක ෂණ න ක ල සහ උපක රක ච ක ත ස ව ව ය ර ග ව ල ක ව ම ක රමව ද ල ස න තර ද ත ස ද ම කහ න ව ට ද ම ඛය ආවරණය ක ර ම සම ජ ද රස ථකරණය ස කකටය ත ප ද ගලයන අධ ක ෂණය සහ ව ම දක ව ඇත ව රසය ප ත රය ම ව ල ක ව ම සඳහ ගන න උත ස හයක ල ස ගමන ගමන ව රණය ක ර ම න ර ධ යන ක ර ම ඇඳ ර න ත ය උත සව කල ද ම ම සහ අවල ග ක ර ම සහ ආයතන වස ද ම ම භ ව ත ව ම අතර ල ව අන ස ථ නවල දක නට ඇත ජ ත ක හ කළ ප ය න ර ධ යනය සහ ඇඳ ර න ත ය ප නව ම ද ශස ම වස ද ම ම හ මග න ඇත ල ව මට ව රණ ප නව ම screening at airports and train stations සහ මග න ප ටව මට ව රණ ප නව ම ව ම ම මහ වස ගතය න ස ල ව ප ර socioeconomic disruption ක ර ම න ස ස පය ම ස ම ව ම ස ද ව ඇත ල ව ප ර රටවල 160 කට වඩ ජ ත ක හ ප ර ද ශ ය මට ටම න අන තර ජ ලය ප ර ප ත ර ඇත අතර ච න සහ අග න ද ග ආස ය ත කයන ක ර හ ව ර ථ ව ඇත වස ගතව දයප රධ න ල ප යන 2019 20 coronavirus pandemic by country and territory සහ show all ve2019 20 coronavirus pandemic by country and territory Locations Cases Deaths Recov Ref 229 5 453 784 345 886 2 191 3101 684 273 98 169 346 492230 158 32 877 141 981235 823 28 773 150 37682 985 4 634 78 268180 523 8 389 162 64851 487 3 516 7 88244 606 2 898 14 65625 150 1 808 13516 597 432 1 82313 531 214 24312 775 705 1 69612 595 1 039 10 088 128 1 0959 887 165 5 5678 579 101 1 2427 443 160 435 717 201 1275 358 20 2244 862 21 3374 644 39 4 525 198 933 257 31 452 910 54 52 860 90 2 766 43 5372 449 8 1562 337 17 1212 245 82 2202 215 32 352 084 88 491 988 22 401 966 62 31 953 56 4081 914 26 581 771 12 4161 637 38 1331 563 10 1651 528 136 811 379 17 1 353 5 311 314 49 521 181 30 91 135 2 1981 094 28 351 065 30 3941 019 51 5966 26 240926 3 240906 16 31900 23 42867 6 67802 15 10745 4 26716 44 46714 4 128710 46 157693 1 51672 12 603669 17 10664 6 61647 1 82630 46 152617 36 24571 3 30567 4 295581 8 7492 16 37463 12 37420 13 17399 8 17398 0 1394 10 3370 8 10363 1 7347 2 4336 2 22329 9 12329 5 45328 3 15320 1 25298 5 26289 0 73268 5 26261 14 32243 15 67239 8 236 26 13225 6 18247 0 6207 0 58193 6 5192 0 34186 6 8179 1 7175 0 40174 4 2169 0 74169 0 2167 2 7161 5 3152 1 47143 5 0143 3 41Sri Lanka 142 2 17141 7 3139 2 9129 1 45119 2 27117 1 18115 0 22114 5 22109 0 25107 6 0107 0 3106 1 1105 1 098 8 294 1 1085 3 181 2 78 1 75 0 070 1 2969 0 1469 2 769 3 168 0 060 0 059 1 157 0 055 0 152 0 151 5 2544 0 043 0 041 0 1038 1 1036 1 236 0 136 0 034 0 034 334 1 1032 0 030 0 030 0 2128 2 027 0 1026 0 225 1 022 0 019 0 019 1 118 0 1318 1 216 1 016 0 015 0 115 0 015 0 014 0 014 1 013 0 012 1 12 0 012 1 012 0 011 1 211 0 210 0 210 0 110 0 010 2 09 0 09 0 09 0 09 0 19 0 08 0 08 0 08 0 08 1 07 2 07 0 07 0 07 2 16 1 06 1 26 0 16 0 06 0 15 0 5 0 05 0 05 0 05 0 15 0 04 0 04 1 04 1 03 0 04 1 03 0 03 0 03 0 03 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 1 0 01 0 01 0 11 0 0As of 3 ම ර ත 2024 UTC History of cases Notes Countries and territories and two international conveyances where cases were diagnosed Nationality and location of original infection may vary In some countries the cases cover several territories as noted accordingly Cumulative confirmed cases reported to date The actual number of infections and cases are likely to be higher than reported Total deaths may not necessarily add up due to the frequency of values updating for each individual location Recovered cases All recoveries may not be reported Total recoveries may not necessarily add up due to the frequency of values updating for each individual location denotes that no reliable data is currently available for that territory not that the value is zero FranceTesting has been restricted to at risk people showing severe symptoms Excluding all and Recoveries only includes hospitalised cases Iran Includes cases and deaths from 9 March 2020 and onwards United Kingdom Excluding all and Crown dependencies NetherlandsConstituent countries of the Aruba Curacao and Sint Maarten are listed separately The Dutch Government agency RIVM responsible for the constituent country the Netherlands does not count its number of recoveries Australia Excluding the cases from cruise ship which are classified as on an international conveyance Ten cases including one fatality recorded by the Australian government NorwayFrom 13 March 2020 testing of the normal population was discontinued and is now only reserved for health professionals and acutely ill people in vulnerable groups The states that there are more infected people in Norway than the figures show The dark figures are presumed to be higher because of limited testing Estimation of number of coronavirus infected As of 23 March 2020 over 40 of all GPs in Norway have been registered 20 200 patients with the corona code R991 The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing and where the GP has used the corona code after assessing the patient s symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health As of 24 March 2020 the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7 120 and 23 140 Norwegians are infected with the coronavirus Sweden Testing of suspected infections has been cut back in the whole country in the period around 12 March 2020 in order to focus efforts on people with increased risk of serious illness and complications DenmarkThe autonomous territories of the and are listed separately The Danish Government does not report the number of recoveries From 12 March 2020 the criteria for testing has been changed only people with more serious symptoms and health professionals are being tested Russia Including cases from the which was in 2014 but remains internationally recognized as being under sovereignty Excluding the cases from cruise ship which are classified as on an international conveyance One fatality was not officially recorded by the Russian authorities as caused by coronavirus FinlandExcluding the autonomous region of the Testing is limited to severely ill or at risk patients and social or health care workers There is no reliable or frequently published national data source which provides counts of recoveries However as of 1 April 2020 there have been hundreds of recoveries Serbia Excluding Egypt Includes cases identified on the Diamond Princess The British cruise ship was in Japanese waters and Japanese administration was asked to manage its quarantine with the passengers having not entered Japan Therefore this case is neither included in the Japanese government s official count nor in United Kingdom s one The World Health Organization classifies the cases as being located on an international conveyance Ukraine Excluding cases from the which was in 2014 but remains internationally recognized as being under sovereignty Because the Russian authorities are tabulating cases from Crimea they are included in the Russian total Moldova Excludes data from the unrecognised state of Cyprus Excluding and Reunion Recoveries only includes hospitalised cases Cuba Includes cases on the KosovoExcluding Kosovo is the subject of a territorial dispute between the Republic of Kosovo and the The Republic of Kosovo on 17 February 2008 but Serbia it as part of its The two governments in 2013 as part of the Kosovo is currently recognized as an independent state by 97 out of the 193 United Nations member states In total UN member states recognized Kosovo at some point of which 15 later withdrew their recognition French Guiana Recoveries only includes hospitalised cases SomaliaExcluding the of MS Zaandam The cruise ship was near Panamanian waters with the intention of transiting the Panama Canal to make its way to Florida But the Panamanian government has denied it access to the canal for sanitary reasons and has not counted it on their national figures ව ළ ක ව මද ත ස ද මසම ජ ද රස ථ කරණය ස වය න ර ධ යනයසම ජ ද රස ථ කරණය ව රසයක ප ත ර ම ප රම ද කරන අතර ස ඛ ය පද ධත ය ධ ර ත ව ආරක ෂ කරය ආශ ර තChina ද ව රය ව රස ද ව රය ස ස ර ගය SARS මර ස ර ගය MERS ක ව ඩ 19 එන නත Pfizer එන නත AstraZenaca එන නත Moderna එන නතඑන නත ක ර ය කරන න ක ස ද එන නත යන ඔබව ව ශ ෂ ත ර ගවල න ආරක ෂ කරන බ හ ත ව ඒව මග න ආස දනය ඇත කරන ව ෂබ ජයට වය රසය හ බ ක ට ර ය ව එර හ ව සටන කරන ආක රය මතක තබ ග න මට ඔබග ප රත ශක ත කරණ පද ධත ය ප හ ණ කරය COVID 19 එන නත ලබ ද න න ප හ ණ ව ලත ස ඛ යය ව ත ත කය ක මග න ඔබග අත හ ඉහළ ක ටසට ඉද කට වක ය ව ම මග න එන නත යන අසන ප ඇත න කර ඔබග ප රත ශක ත කරණ පද ධත ය ශක ත මත කරන ආරක ෂ ත ක රමයක එන නත හ ම ත ර ද කක න පස ව ඔබට ආස දනය ව වහ ත අසන පය වඩ අඩ ආක රයකට ඇත ව ම ඉඩකඩ බ හ ව ඩ ය COVID 19 එන නත ලබ ග න ම න පස වද සමහර ත වක ල ක අත ර ආබ ධ ත බ ය හ ක ය අත හ ඉද කට ව ග ය ස ථ නය ඉද ම වක ව හ සකර බව හ සරදය ම ශ ප ශ ර ද ව සහ උණ සහ ඇඟ ශ තලව ම සමහර අය ත ල COVID 19 එන නත හ ත ව න ෆ ල ආක ර ර ග ලක ෂණ ඇත ව ය හ ක ය බ හ අත ර ආබ ධ ඉත සරල වන අතර ද න 1 2 අතර ක ලයකද පහව යය ඕන ම බ හ තක හ එන නතක ආක රය න ම COVID 19 එන නත සම බන ධය න ද ව රළ සහ හ න දන න අත ර ආබ ධ ත බ ය හ ක ය ල ව ළදර වන ට එන නත ලබ ද න පළම රටල ව ළදර වන ට ක ර න එන නත ලබ ද න පළම රට බවට පත ව ම න ක ය බ ව එරට වයස අව ර ද ද ක ඉක ම ව ළදර වන ට එන නත ලබ ද ම 2021 09 06 ද න ආරම භ කළ ය ඒ සඳහ ය ද ග න න න ක ය බ ව ද ශ ය වශය න න ෂ ප දනය කළ අබ ඩ ල සහ ස බර න යන ක ර න එන නත ය ම යට ප රථම වයස අව ර ද ද ළහ ඉක ම ව වන ට එම එන නත ලබ ද ම ම ල න ආරම භ ක ර ණ නම ත ක ය බ න ක ර න එන නත සඳහ ල ක ස ඛ ය ස ව ධ නය අන ම ත ය ම ත ක හ ම ව න ත ගර භන මව ක ර ලබ ද නගර භන ක න ත වන හට එන නත ලබ ග න මට උනන ද කරය ගර භන ව මට බල ප ර ත ත වන හ මව ක ර ලබ ද න ක න ත වන ව ස න ද COVID 19 එන නත ආරක ෂ ක ර ල ස ලබ ගත හ ක ය ගර භන ක න ත වකට COVID 19 ආස දනය ව වහ ත ඔව න හට දර ණ ල ස අසන පව ම ඉහළ අවද නමක ඇත ඔව න ග න පන දර වන ද කල ප ර මට ප ර ඉපද ම හ ර හල ගතව ප රත ක ර ලබ ග න ම ව ඩ අවද නමක දරය COVID 19 එන නත ස යළ ගර භන මව වර න හට න ර ද ශ කරන න ම ම හ ත ව න ස ය ක ර න එන නත හ ත ව න ව ව ධ ර ග බ ද ස ද ම අවද නමක ම ල ශ රඋප ට ද ක ව ම ද ෂය අන ත ක lt ref gt ට ගය 7 නම ත ආශ ර යන සඳහ ක ස ද ප ළක සපය න ත බ ණ COVID 19 Projections Institute for Health Metrics and Evaluation සම ප රව ශය 14 September 2021 Coronavirus disease 2019 World Health Organization සම ප රව ශය 15 March 2020 Statement on the second meeting of the International Health Regulations 2005 Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus 2019 nCoV World Health Organization 30 January 2020 31 January 2020 ද න ප වත ම ල ප ටපත ව ත න සම ප රව ශය 30 January 2020 WHO Director General s opening remarks at the media briefing on COVID 19 11 March 2020 World Health Organization 11 March 2020 සම ප රව ශය 11 March 2020 උප ට ද ක ව ම ද ෂය අන ත ක lt ref gt ට ගය WOM නම ත ආශ ර යන සඳහ ක ස ද ප ළක සපය න ත බ ණ Q amp A on coronaviruses World Health Organization 11 February 2020 සම ප රව ශය 24 February 2020 Q amp A on COVID 19 European Centre for Disease Prevention and Control ඉ ග ර ස බස න සම ප රව ශය 23 March 2020 Coronavirus Disease 2019 COVID 19 Transmission Centers for Disease Control and Prevention 17 March 2020 සම ප රව ශය 23 March 2020 Modes of transmission of virus causing COVID 19 implications for IPC precaution recommendations www who int ඉ ග ර ස බස න සම ප රව ශය 29 March 2020 According to current evidence COVID 19 virus is transmitted between people through respiratory droplets and contact routes Symptoms of Novel Coronavirus 2019 nCoV US 10 February 2020 සම ප රව ශය 11 February 2020 Rothan H A Byrareddy S N February 2020 The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease COVID 19 outbreak Journal of Autoimmunity 102433 doi 10 1016 j jaut 2020 102433 PMID 32113704 Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease COVID 19 Centers for Disease Control and Prevention 11 February 2020 සම ප රව ශය 23 March 2020 Caring for Yourself at Home Centers for Disease Control and Prevention 11 February 2020 සම ප රව ශය 23 March 2020 Unite against COVID 19 New Zealand Government Unite against COVID 19 a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite web class mw redirect title ස ක ල ල Cite web cite web a CS1 maint url status link Shao Peng 17 March 2020 Impact of city and residential unit lockdowns on prevention and control of COVID 19 MedRxiv 2020 03 13 20035253 doi 10 1101 2020 03 13 20035253 Coronavirus Shanghai neighbour Zhejiang imposes draconian quarantine 6 February 2020 6 February 2020 ද න ප වත ම ල ප ටපත ව ත න සම ප රව ශය 8 February 2020 Marsh Sarah 23 February 2020 Four cruise ship passengers test positive in UK as it happened The Guardian 0261 3077 සම ප රව ශය 23 February 2020 新型肺炎流行の中国 7億8000万人に 移動制限 China s new pneumonia epidemic restricted movement to 780 million people Japan ජපන බස න Nikel David Denmark Closes Border To All International Tourists For One Month සම ප රව ශය 13 March 2020 Coronavirus Poland to close borders to foreigners quarantine returnees 14 March 2020 සම ප රව ශය 13 March 2020 via Coronavirus Update Masks And Temperature Checks In Hong Kong Nevada Public Radio සම ප රව ශය 26 January 2020 Coronavirus Disease 2019 Information for Travel US CDC 3 February 2020 30 January 2020 ද න ප වත ම ල ප ටපත ව ත න සම ප රව ශය 6 February 2020 Deerwester Jayme Gilbertson Dawn Coronavirus US says do not travel to Wuhan China as airlines issue waivers add safeguards 27 January 2020 ද න ප වත ම ල ප ටපත ව ත න සම ප රව ශය 26 January 2020 Coronavirus Live Updates Europe Prepares for Pandemic as Illness Spreads From Italy The New York Times 26 February 2020 සම ප රව ශය 26 February 2020 Coronavirus COVID 19 latest information and advice Government of the United Kingdom සම ප රව ශය 27 February 2020 Here Comes the Coronavirus Pandemic Now after many fire drills the world may be facing a real fire Editorial The New York Times 29 February 2020 සම ප රව ශය 1 March 2020 Coronavirus Cancellations An Updating List The New York Times 16 March 2020 Scipioni Jade 18 March 2020 Why there will soon be tons of toilet paper and what food may be scarce according to supply chain experts CNBC සම ප රව ශය 19 March 2020 The Coronavirus Outbreak Could Disrupt the U S Drug Supply Council on Foreign Relations සම ප රව ශය 19 March 2020 COVID 19 Educational Disruption and Response 4 March 2020 සම ප රව ශය 28 March 2020 Perper Rosie 5 March 2020 As the coronavirus spreads one study predicts that even the best case scenario is 15 million dead and a 2 4 trillion hit to global GDP via Clamp Rachel 5 March 2020 Coronavirus and the Black Death spread of misinformation and xenophobia shows we haven t learned from our past සම ප රව ශය 14 March 2020 Tavernise Sabrina Oppel Jr Richard A 23 March 2020 Spit On Yelled At Attacked Chinese Americans Fear for Their Safety The New York Times සම ප රව ශය 23 March 2020 Kuo Lily Davidson Helen 29 March 2020 They see my blue eyes then jump back China sees a new wave of xenophobia The Guardian Pulitzer Greeley 23 March 2020 Thailand increasingly blaming caucasians for coronavirus crisis The Thaiger Lau Hien Khosrawipour Veria Kocbach Piotr Mikolajczyk Agata Ichii Hirohito Schubert Justyna Bania Jacek Khosrawipour Tanja March 2020 Internationally lost COVID 19 cases Journal of Microbiology Immunology and Infection doi 10 1016 j jmii 2020 03 013 PMID 32205091 The total number of cases may not necessarily add up due to the frequency of values updating for each individual location Coronavirus COVID 19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering CSSE at Johns Hopkins University Coronavirus Update Live Worldometer www worldometers info COVID 19 Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada 1Point3Acres coronavirus 1point3acres com Dipartimento della Protezione Civile COVID 19 Italia Monitoraggio della situazione opendatadpc maps arcgis com El mapa del coronavirus en Espana 8 269 muertos y mas de 94 400 casos RTVE ස ප ඤ ඤ බස න සම ප රව ශය 31 March 2020 截至3月31日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 Chinese China බස න 1 April 2020 සම ප රව ශය 1 April 2020 Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet How the coronavirus affects your region German බස න Zeit Online සම ප රව ශය 2020 03 07 a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite web class mw redirect title ස ක ල ල Cite web cite web a CS1 maint unrecognized language link France to step up coronavirus testing methods as death toll climbs March 18 2020 via rfi fr Infection au nouveau Coronavirus SARS CoV 2 COVID 19 France et Monde Sante publique France ප ර ශ බස න Nombre cumule de personnes retournees a domicile depuis le 1er mars 2020 2020 03 30 සම ප රව ශය 2020 03 31 a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite web class mw redirect title ස ක ල ල Cite web cite web a CS1 maint url status link Official 14 656 COVID19 infected patients recovered in Iran IRNA English ඉ ග ර ස බස න 31 March 2020 සම ප රව ශය 31 March 2020 Total UK cases COVID 19 Cases Update Public Health England Cas d infection au Sars CoV 2 en Suisse Tribune de Geneve ප ර ශ බස න Coronavirus les cas de guerisons dans le monde en chiffres MAP Express ප ර ශ බස න සම ප රව ශය 2020 03 31 Turkey s coronavirus deaths up to 214 with 13 531 total cases Minister Hurriyet Daily News සම ප රව ශය 31 March 2020 T C Saglik Bakanligi Gunluk Koronavirus Tablosu Turkey Ministry of Health Daily Coronavirus Table covid19 saglik gov tr සම ප රව ශය 2020 03 31 Coronavirus COVID 19 info coronavirus be Coronavirus in the Netherlands the questions you want answered Dutch News සම ප රව ශය 2020 03 27 Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID 19 Dutch බස න RIVM සම ප රව ශය 2020 03 31 a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite web class mw redirect title ස ක ල ල Cite web cite web a CS1 maint unrecognized language link Amtliches Dashboard COVID19 offentlich zugangliche Informationen ජර මන බස න Federal Ministry of Labour Social Affairs and Consumer Protection KCDC Press release www cdc go kr ක ර ය න බස න Tracking every case of COVID 19 in Canada CTV News Ponto de Situacao Atual em Portugal ප ත ග ස බස න Portugal Ministry of Health Notificacao de casos de doenca pelo coronavirus 2019 COVID 19 Ministry of Health Brazil Israel confirms 20 deaths from coronavirus cases rise to 5 358 i24NEWS සම ප රව ශය 1 April 2020 Health Australian Government Department of 2020 03 15 Coronavirus COVID 19 current situation and case numbers Australian Government Department of Health ඉ ග ර ස බස න සම ප රව ශය 2020 04 01 3月27日 澳洲确诊3179例 西澳五个月大婴儿确诊 ABC中文 Chinese China බස න 27 March 2020 සම ප රව ශය 31 March 2020 Nilsen Av Sondre Skjetne Oda Leraan Sfrintzeris Yasmin Roset Hanna Haug Hunshamar Carina Fraser Sofie Lokkevik Ole breaking avdeling og VGs Live Corona viruset sprer seg i Norge og verden VG Nett Venli Vegard March 23 2020 20 200 personer registrert med korona diagnose Kristensen Mette March 24 2020 FHI 23 000 kan vaere koronasmittet NRK The spread of the new coronavirus Currently in Sweden SVT Datajournalistik English බස න Swedish Television සම ප රව ශය 2020 03 22 a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite web class mw redirect title ස ක ල ල Cite web cite web a CS1 maint unrecognized language link Han Lin Yap Coronavirus i Sverige සම ප රව ශය 2020 03 22 COVID 19 Onemocneni aktualne od MZCR 2020 සම ප රව ශය 2020 03 30 Latest updates on COVID 19 Coronavirus Department of Health Ireland 22 March 2020 Magnus Bjerg Magnus Bjerg 22 March 2020 Derfor er der ikke tal for raskmeldte i Danmark This is why there is not data on recoveries for Denmark TV 2 ඩ න ශ බස න සම ප රව ශය 23 March 2020 a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite news title ස ක ල ල Cite news cite news a CS1 maint url status link name Epidemiologiske overvagningsrapporter om COVID 19 www ssi dk ඩ න ශ බස න සම ප රව ශය 2020 03 31 Coronavirus COVID 19 Status pa COVID 19 Danish බස න Danish Health Authority 26 March 2020 සම ප රව ශය 26 March 2020 a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite web class mw redirect title ස ක ල ල Cite web cite web a CS1 maint unrecognized language link Covid 19 Maklumat Terkini Health Ministry 140 new Covid 19 cases death toll now 43 The Star 31 March 2020 Casos confirmados COVID 19 Gobierno de Chile ස ප ඤ ඤ බස න First death from coronavirus registered in Moscow TASS 19 March 2020 සම ප රව ශය 19 March 2020 O podtverzhdennyh sluchayah novoj koronavirusnoj infekcii COVID 2019 v Rossii 19 March 2020 සම ප රව ශය 19 March 2020 Opershtab zayavil ob otsutstvii v Rossii letalnyh ishodov ot koronavirusa RBC ර ස ය න බස න 19 March 2020 සම ප රව ශය 19 March 2020 Operativnye dannye Po sostoyaniyu na 31 marta Stopkoronavirus rf ර ස ය න බස න 31 March 2020 සම ප රව ශය 31 March 2020 Informare COVID 19 Grupul de Comunicare Strategică 29 martie ora 13 00 ර ම න ය න බස න Ministry of Internal Affairs 29 March 2020 Coronavirus Romania INFORMAȚII OFICIALE 1 952 de infecții 180 de pacienți vindecați 46 de persoane au murit din cauza COVID 19 ර ම න ය න බස න 30 March 2020 Ministerstwo Zdrowia MZ GOV PL 31 March 2020 W sumie liczba zakazonych koronawirusem 2215 32 wszystkie pozytywne przypadki w tym osoby zmarle Tweet ප ලන ත බස න via Twitter COVID 19 Cases Philippines Coronavirus COVID 19 Government of Luxembourg Covid 19 en Ecuador 1 966 personas contagiadas 54 con alta hospitalaria y 62 fallecidos hasta el 30 de marzo El Comercio සම ප රව ශය 31 March 2020 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について 令和2年3月31日版 Ministry of Health Labour and Welfare Japan ජපන බස න 31 March 2020 සම ප රව ශය 31 March 2020 COVID 19 Health Advisory Platform by Ministry of National Health Services Regulations and Coordination covid gov pk සම ප රව ශය 29 March 2020 orkhtidechuxiwrsokhorna 2019 COVID 19 Department of Disease Control Thailand ත ය බස න Home Ministry of Health and Family Welfare GOI mohfw gov in ඉ ග ර ස බස න සම ප රව ශය 2020 03 31 Coronavirus Saudi Arabia records 110 new cases with two new deaths Al Arabiya 31 March 2020 සම ප රව ශය 31 March 2020 Situasi Virus Corona 22 March 2020 සම ප රව ශය 31 March 2020 Laurila Salla 2020 03 16 THL n paajohtaja Markku Tervahauta Ylella Suomessa voi olla todellisuudessa 20 30 kertaa enemman koronaviruksen saaneita mtvuutiset fi ෆ න ලන ත බස න සම ප රව ශය 2020 03 23 Sarkka Heini 2020 04 01 HUS n ylilaakari Suomessa satoja koronasta parantuneita vanhimmat yli 80 vuotiaita Ilta Sanomat ෆ න ලන ත බස න සම ප රව ශය 2020 04 01 Varmistetut koronatapaukset Suomessa COVID 19 experience arcgis com සම ප රව ශය 28 March 2020 Coronavirus COVID 19 Latest Updates Finnish Institute for Health and Welfare COVID 19 update NICD 2020 03 31 සම ප රව ශය 2020 03 31 Koronaios Stoys 49 oi nekroi 82 nea kroysmata 1 314 synolika in gr 31 March 2020 Enhmerwsh diapisteymenwn syntaktwn ygeias apo ton Yfypoyrgo Politikhs Prostasias kai Diaxeirishs Krisewn Niko Xardalia kai ton ekproswpo toy Ypoyrgeioy Ygeias gia to neo koronoio Ka8hghth Swthrh Tsiodra 30 3 2020 Ministry of Health Greece Greek බස න a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite web class mw redirect title ස ක ල ල Cite web cite web a CS1 maint unrecognized language link GESE La Estrella de Panama Panama suma 1 075 casos y endurece la cuarentena para frenar el COVID 19 La Estrella de Panama ස ප ඤ ඤ බස න සම ප රව ශය 31 March 2020 Casos de Coronavirus COVID 19 en Panama Ministerio de Salud de la Republica de Panama ස ප ඤ ඤ බස න COVID 19 a Islandi Tolfraedi www covid is Icelandic බස න a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite web class mw redirect title ස ක ල ල Cite web cite web a CS1 maint unrecognized language link Coronavirus dia a dia El Universal ස ප ඤ ඤ බස න සම ප රව ශය 31 March 2020 Ministry of Health Peru 29 March 2020 Coronavirus en el Peru ස ප ඤ ඤ බස න සම ප රව ශය 29 March 2020 Salud Publica reporta otros 9 fallecimientos cifra sube a 51 en RD El Nacional ඉ ග ර ස බස න 31 March 2020 Coronavirus en Argentina confirman 146 nuevos casos y el total de muertes llega a 24 www clarin com ස ප ඤ ඤ බස න සම ප රව ශය 31 March 2020 Updates on Covid 19 local situation Ministry of Health Singapore Coronavirus New Covid 19 cluster at Westlite Toh Guan dormitory linked to 5 cases Indian national who works as housekeeper at CGH among the 47 new cases Straits Times 31 March 2020 Kosovo is the subject of a territorial dispute between the Republic of Kosovo and the The Republic of Kosovo on 17 February 2008 but it as part of its The two governments in 2013 as part of the Kosovo is currently recognized as an independent state by 97 out of the 193 United Nations member states In total UN member states recognized Kosovo at some point of which 15 later withdrew their recognition COVID 19 covid19 rs Ministry of Health Serbia Sluzbena stranica Vlade Croatian Institute of Public Health සම ප රව ශය 28 March 2020 V Sloveniji 756 uradno okuzenih z novim koronavirusom nedelja brez smrtnih zrtev www rtvslo si 30 March 2020 සම ප රව ශය 30 March 2020 MinSaludCol 31 March 2020 Confirmamos 108 nuevos casos de coronavirus y 2 fallecidos en Colombia para un total de 906 pacientes con COVID 19 y 16 muertes Tweet via Twitter Information about Coronavirus disease COVID 19 Estonian Health Board Together We Fight The Virus www coronavirus gov hk Hong Kong Department of Health Ministry of Health and Population Egypt 31 March 2020 COVID 19 update අර බ බස න Facebook Covid 19 Ministry of Public Health Qatar About Coronavirus Disease 2019 COVID 19 Ministry of Health Labour and Welfare of Japan ඉ ග ර ස බස න 2020 03 26 සම ප රව ශය 2020 03 29 a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite web class mw redirect title ස ක ල ල Cite web cite web a CS1 maint url status link Operativna informaciya pro poshirennya koronavirusnoyi infekciyi COVID 19 Official Website සම ප රව ශය 2020 04 01 COVID 19 UAE reports 53 new coronavirus cases one death Gulf News 31 March 2020 සම ප රව ශය 31 March 2020 COVID 19 current cases Ministry of Health New Zealand Ministry of Health Iraq 30 March 2020 Facebook update අර බ බස න Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroc Ministere de la sante ප ර ශ බස න Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի NCDC Armenia ආර ම න ය න බස න සම ප රව ශය 2020 03 30 Covid 19 Updates Ministry of Health Bahrain Koronavirusas COVID 19 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 30 March 2020 සම ප රව ශය 30 March 2020 Tajekoztato oldal a koronavirusrol Aktualis koronavirus gov hu සම ප රව ශය 31 March 2020 الجمهورية اللبنانية وزارة اﻹعلام الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان كورونا في لبنان අර බ බස න Koronavirus u BiH බ ස න ය න බස න Klix Aktualni novini Ministry of Health Bulgaria SPKCentrs 31 March 2020 Iepriekseja diennakti veikti 500 izmeklejumi personam ar aizdomam par Covid 19 Apstiprinata 22 cilvekiem LV kopa veikti 14807 izmeklejumi infekcija apstiprinata 398 personam 27 pacienti stacioneti tai skaita 24 ar videju slimibas gaitu 3 ar smagu Tweet ල ට ව ය න බස න via Twitter covid 19 tn a href wiki E0 B7 83 E0 B7 90 E0 B6 9A E0 B7 92 E0 B6 BD E0 B7 8A E0 B6 BD Cite web class mw redirect title ස ක ල ල Cite web cite web a CS1 maint url status link Actualitat coronavirus www govern ad ක ටලන බස න Govern d Andorra Aktualne o koronaviruse na Slovensku www rtvs sk Domov Koronavirus na Slovensku COVID 19 korona gov sk සම ප රව ශය 29 March 2020 Situacion Nacional Covid 19 ස ප ඤ ඤ බස න Ministerio de Salud Costa Rica සම ප රව ශය 31 March 2020 Situaciya s koronavirusom oficialno coronavirus2020 kz ර ස ය න බස න Kazinform සම ප රව ශය 31 March 2020 Stranica za sostoјbata so KOVID 19 na Ministerstvoto za zdravstvo Ministry of health North Macedonia Real time Coronavirus condition in North Macedonia gdi net ම ස ඩ න ය න බස න 首頁 衛生福利部疾病管制署 國內累計329人確診 45人解除隔離 1 April 2020 Koronavirus oficialnaya informaciya minzdrav gospmr org ර ස ය න බස න සම ප රව ශය 28 March 2020 COVID 19 in Republica Moldova situaţia la zi gismoldova maps arcgis com සම ප රව ශය 30 March 2020 Situația epidemiologică privind evoluția noului tip de Coronavirus in Republica Moldova 29 martie msmps gov md 29 March 2020 සම ප රව ශය 29 March 2020 Informacion de interes actualizada sobre coronavirus COVID 19 Ministerio de Salud Publica ස ප ඤ ඤ බස න සම ප රව ශය 31 March 2020 Uruguay llego a 320 casos de coronavirus tras 10 nuevos positivos Montevideo Portal ස ප ඤ ඤ බස න සම ප රව ශය 2020 03 31 Azerbaycanda cari veziyyet Koronavirus අසර බය ජ න බස න සම ප රව ශය 19 March 2020 KUWAIT MOH 31 March 2020 تعلن وزارة الصحة عن تأكيد إصابة 23 حالة جديدة ب فيروس كورونا المستجد COVID19 ليصبح الإجمالي 289 حالة Tweet via Twitter يروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ corona moh gov jo අර බ බස න Coronavirus Albania Statistika ඇල බ න ය න බස න Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit COVID 19 Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico ස ප ඤ ඤ බස න ISS Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino www iss sm සම ප රව ශය 2020 03 30 Michael Peter 30 March 2020 Coronavirus 16 new cases one more death Updated Cyprus Mail බ ර ත න ය ඉ ග ර ස බස න සම ප රව ශය 30 March 2020 Reunion Les services de l Etat a La 2020 03 31 Point de situation du 31 03 2020 a 15h 23 nouveaux cas confirmes www reunion gouv fr ප ර ශ බස න සම ප රව ශය 2020 03 31 TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIEM ĐƯỜNG HO HẤP CẤP COVID 19 ව යට න ම බස න BỘ Y TẾ Ministry of Health, විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්‍රපටය, පොත, ක්‍රීඩාව, ක්‍රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
ඉහල